Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgemaakt door het VIGC en alle door het VIGC afgesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die uitgaan van de opdrachtgever, ook indien het VIGC deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.
Alle andere voorwaarden, alsmede afwijkingen van deze algemene voorwaarden, moeten, opdat ze aan het VIGC tegenstelbaar zouden zijn, door het VIGC schriftelijk aanvaard worden.

Kosten

Voor het project wordt een raming gemaakt van de te besteden tijd en de bijkomende kosten waaronder de verplaatsingsvergoedingen. De kostenraming die hieruit voortvloeit, kan niet het karakter hebben van een definitieve offerte. Medebepalend voor de uiteindelijke kosten zijn onder andere de complexiteit van de problematiek en de medewerking van bedrijfszijde, aspecten welke het VIGC vooraf slechts ten dele kan overzien.

Betaling

Facturen van het VIGC zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien het om een cursus of seminarie gaat, dient de factuur voor deelname betaald te worden voor de aanvang van de cursus of het seminarie;  bij gebreke hiervan kan het VIGC de toegang weigeren.
Indien een bedrag niet is betaald op de vervaldag is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10 %, alsook een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR.
Ingeval van niet-tijdige betaling van één factuur worden alle op dat ogenblik openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft het VIGC het recht de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen.

Middelenverbintenis

De diensten zullen worden geleverd volgens de regels der kunst. Partijen komen overeen dat de verbintenis van het VIGC een middelenverbintenis is. Het VIGC geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de diensten voor de onderneming van de opdrachtgever en het gebruik ervan door de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal aan het VIGC alle informatie ter beschikking stellen en medewerking verlenen dewelke noodzakelijk is voor de uitvoering van de verbintenissen van het VIGC.

Op straffe van verval, dienen klachten betreffende zichtbare en verborgen gebreken uiterlijk binnen de acht dagen na het ontdekken van het gebrek, ten laatste één jaar na de levering bij aangetekende brief aan het VIGC gemeld te worden.

Know-how en intellectuele rechten

Alle know-how, alsook de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot geleverde diensten blijven steeds eigendom van het VIGC, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

Aansprakelijkheid

Een eventuele wanprestatie van het VIGC bij de uitvoering van de huidige overeenkomst zal niet anders dan in natura kunnen worden hersteld. Het VIGC kan bijgevolg tot niet anders gehouden zijn dan tot het opnieuw en correct uitvoeren van de haar toevertrouwde taak.
Indien een eventuele wanprestatie of tekortkoming van het VIGC niet in natura zou kunnen hersteld, zal de opdrachtgever de door hem geleden rechtstreekse schade moeten bewijzen en zal deze nooit aanleiding geven tot betaling door het VIGC aan de opdrachtgever van een hoger bedrag dan datgene wat door de opdrachtgever aan het VIGC in het kader van de huidige overeenkomst werd betaald.
Het VIGC kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade berokkend aan de opdrachtgever, met inbegrip van maar niet beperkt tot verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of ontvangsten, onmogelijkheid om de geplande werking van de onderneming na te komen, of gederfde winsten, noch voor vorderingen door een derde tegen de opdrachtgever ingesteld.

Annulatie van inschrijving

Indien de overeenkomst een betalende opleiding betreft, is annulatie van een inschrijving slechts mogelijk mits schriftelijke bevestiging en tot twee dagen voor de aanvang van de opleiding. Bij annulatie na deze datum wordt het volledige deelnamebedrag aangerekend, met een minimum van 25 euro (excl. BTW). De deelnemer die verhinderd is mag zich laten vervangen om annulatiekosten te vermijden.

Bij events wordt er een onderscheid gemaakt tussen gratis en betalende events. Bij betalende deelname kan de inschrijving niet ingetrokken worden. Je kan je wel laten vervangen door een andere persoon. Bij gratis deelname wordt een ‘no show’ fee van 75 euro (excl. BTW) aangerekend voor bedrijven en 25 euro (incl. BTW) voor studenten als de annulatie minder dan 48 uur voor het event gebeurt. Uiteraard kan je je ook hier laten vervangen door een andere persoon.

Toepasselijk recht

Alle door het VIGC aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.
Ingeval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil.